ДСТУ 4278:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ
ЗНАКИ НОМЕРНІ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Загальні вимоги
Правила застосування

ДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
ЗНАКИ НОМЕРНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общие требования Правила применения

ROAD TRANSPORT
NUMBER SIGNS FOR VEHICLES
General requirements
Rules for using


Чинний від 2007-01-01

         1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

_____Цей стандарт установлює типи та основні розміри, вимоги до інформаційного змісту, а також правила застосування номерних знаків (далі — знаки) для автомобілів, автобусів, мотоциклів, мо­торолерів, мотоколясок, тракторів, автомобільних і тракторних причепів, а також знаків, що їх ви­готовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб.

         2 ТИПИ ТА ОСНОВНІ РОЗМІРИ

_____2.1 Знаки за призначеністю поділено на 11 типів, зазначених у таблицях 1 та 2, а також типи 2 та 7 поділяють на підтипи.

_____2.2 Знаки для дорожніх транспортних засобів (далі —ДТЗ) міністерств, відомств, установ, підприємств, організацій з різною формою власності та громадян України поділено на дев’ять типів відповідно до таблиці 1.

_____2.3 Знаки ДТЗ Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно­бильської катастрофи, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України поділено на два типи відповідно до таблиці 2.

_____2.4 Знаки типів 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11 та підтипу 2-1 видають у реєстраційному підрозділі МВС України згідно з адміністративно-територіальною належністю в установленому порядку. Номерні знаки
підтипу 2-2 видають винятково торговельні організації, які реалізовують транспортний засіб. Знаки типів 9 та 10 видають в установленому порядку відповідним установам Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України.
_____Знаки типів 2, 6 видають у разі зняття ДТЗ з обліку, продажу через торговельну організацію, отримання із заводу-виробника, проїзду через кордон тощо.

_____2.5 Габаритні розміри знаків установлено відповідно до таблиці 3.

_____Таблиця 1

Тип

Підтип

Призначеність

1

 

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів

2

2-1

Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, крім тих. що їх видають торговельні організації

2-2

Знаки для разових поїздок, у разі реалізації через торговельні організації, для всіх типів авто­мобілів, автомобільних причепів, автобусів

3

 

Спеціальні знаки для службових транспортних засобів, що їх використовують для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, керівників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої, судової влади та правоохоронних органів Ук­раїни, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

4

 

Знаки для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу

5

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок

6

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок

7

7-1

Знаки для автотранспорту, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юри­дичних осіб

7-2

Знаки для мотоциклів, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридич­них осіб

8

Знаки для тракторів, тракторних причепів, самохідних машин та механізмів

11

Знаки для транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ Ук­раїни

_____Таблиця 2

Тип

Призначеність

9

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, самохідних машин та механізмів спеціальної призначеності

10

Знаки для мотоциклів, тракторів та тракторних причепів спеціальної призначеності

_____Таблиця З

Тип

Підтип

Довжина

Ширина

 

Тип

Підтип

Довжина

Ширина

1

 

520

112

 

7

7-1

520

112

2

2-1

520

112

 

 

7-2

220

174

 

2-2

 

 

 

8

 

288 (140)*)

206

3

 

520

112

 

9

 

520

112

4

 

520

112

 

10

 

220

174

5

 

220

174

 

11

 

520

112

6

 

220

174

 

 

 

 

 

        *)  У дужках наведено довжину нижньої частини знака.

 
         З ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗМІСТУ ЗНАКІВ

_____3.1  Знаки, залежно від типу, повинні містити інформацію щодо адміністративно-територіальної
належності, порядкового номера, серії, а також символи державної належності, познаки ТО + Т9 —
у разі реалізації транспортного засобу через торговельну організацію, літеру D — у разі належності
транспортного засобу дипломатичній установі.
_____Інформаційний зміст знаків типів 9 та 10 визначають в установленому порядку відповідні уста­нови Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України з пи­тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катаст­рофи, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України.

         3.2 Загальний вигляд знаків усіх типів наведено у додатку А.

_____3.3  На знаках типів 1—3, 5—7, 11 повинен бути розміщений символ державної належності ДТЗ.
_____Символ державної належності ДТЗ зображують:
_____— ліворуч у вигляді прямокутника, поділеного на дві рівні частини, верхня з яких синього ко­льору із зображенням малого Державного Герба України, а нижня жовтого кольору з написом UA для знаків типів 1, 2, 5, 6;
_____— ліворуч у вигляді малого Державного Герба України для знаків типу 3;
_____— у верхньому лівому куті знака у вигляді прямокутника, поділеного на дві рівні частини, верхня з яких синього кольору, а нижня жовтого для знаків типу 7 та 11.

_____3.4 Для позначення адміністративно-територіальної належності для знаків типів 1, 5 використовують літеросполуки, відповідно до додатка Б.
_____Літеросполуки, які можна використовувати для позначення серії знаків, наведено у додатку В.
_____Для знаків типів 2, 6, 7, 11 коди адміністративно-територіальної належності позначають відпо­відно до додатка Г.

_____3.5 Для знаків типу 1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність розміщують ліворуч, для знаків типу 5 — у верхній частині знака.
_____Для знаків типу 6 код адміністративно-територіальної належності розміщують у верхній час­тині знака, для знаків типів 7 та 11 — під символом державної належності.

_____3.6 Літеросполуки, що позначають серію для знаків типу 1 розміщують праворуч, для знаків підтипу 2-1 — після позначення коду адміністративно-територіальної належності, для 2-2 — після познаки Т0 + Т9, а для типів 5, 6, 8 — у нижній частині знака.

_____3.7 Для знаків підтипу 2-1 познаку Т0 + Т9 розміщують ліворуч, для знаків типу 4 — літеру D також розміщують ліворуч.

_____3.8 Для знаків типів 1, 2, 3, 5, 6 та 8 застосовують літери української абетки, що збігаються з написом літер латинської абетки.
_____Для знаків типу 7 застосовують літери української, російської та латинської абеток.
_____Для знаків типу 9, 10 застосовують літери української абетки.
_____На знаках типу 4 зазначають літеру D латинської абетки.

_____3.9 Кількість літер та цифр, залежно від типу, встановлено відповідно до таблиці 4.

                             Таблиця 4

Тип

Підтип

Кількість цифр (у тому числі код регіону)

Кількість літер

1

 

4

4

2

2-1

6

2

2-2

5

3

3

 

3

4

 

6

1

5

 

4

4

                    Кінець таблиці 4

Тип

Підтип

Кількість цифр (у тому числі код регіону)

Кількість літер

6

 

6

2

7

7-1

2(4)

3—8

7-2

2(4)

3—5

8

 

5

2

9

 

5

1

10

 

5

1

11

 

6

_____3.10 Колір поля знаків, літер, цифр та ребер жорсткості повинен відповідати наведеному
у таблиці 5.

                             Таблиця 5

Тип

Колір

поля

літер, цифр та ребер жорсткості

1

Білий, жовтий*

Чорний

2, 6

Червоний

Білий

3, 4, 5, 7, 8

Білий

Чорний

9, 10

Чорний

Білий

11

Світло-блакитний

Білий

         * Застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством.

_____3.11  На знаках типу 4 порядкові номери з 001 по 199 перших трьох цифр означають код держави дипломатичної установи; порядкові номери з 200 по 299 перших трьох цифр означають код
міжнародної організації; порядкові номери з 300 по 399 перших трьох цифр означають код держави
консульської установи.
_____Наступні три цифри цього знака означають порядковий номер ДТЗ.

_____3.12 Знаки, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб,
повинні мати лише літери або літери, цифри, малюнок.
_____Цифри на знаках типу 7 треба розміщувати після літер. Знаки типу 7 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням зі знаками типів 1, 3—5 та з реєстраційними номерними знаками ДТЗ, які використовують чи використовували раніше. На знаках не можна використовувати ненормативну лексику (незалежно від того, літери якої абетки використовують).
_____На знаках типу 7-1 літер не повинно бути менше ніж три і не більше ніж вісім, а цифр — не менше ніж дві і не більше ніж чотири (у тому числі код регіону), разом символів — не менше ніж п’ять і не більше ніж десять.
_____На знаках типу 7-2 літер не повинно бути менше ніж три і не більше ніж п’ять, а цифр — не менше ніж дві і не більше ніж чотири (у тому числі код регіону), разом символів — не менше ніж п’ять і не більше ніж дев’ять.
_____Знаки типу 7, окрім символів, за погодженням в установленому порядку, можуть мати малюнок.
_____Малюнок на знаках типу 7-1 наносять із правого краю знака, а на знаках типу 7-2 — у верхній частині знака.

_____3.13 Знаки типу 11 повинні мати емблему Міністерства внутрішніх справ України, що являє
собою восьмикутну зірку у вигляді 48 розбіжних променів із зображенням у центрі малого Державного Герба України.

_____3.14 Знаки виготовляють із металу або пластмаси відповідно до чинних нормативних доку­ментів. Лицьовий бік знаків типу 1, 3—5, 7, 11 повинен бути покритий світлоповертальною плівкою.

         4 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

_____4.1  Кількість знаків на ДТЗ повинна становити:
_____— на автотранспорті — два знаки;
_____— на тракторах, мототранспорті, причепах — один знак.

_____4.2 Знаки на легкових автомобілях треба встановлювати лише по осі симетрії автомобіля. На інших ДТЗ знаки треба встановлювати або по осі симетрії, або ліворуч від неї в напрямку руху так, щоб вони не виступали за габарит ДТЗ.

_____4.3 Знаки не повинні зменшувати кути переднього та заднього звисів ДТЗ.

_____4.4 Знаки типів 3, 7 закріплюють за ДТЗ як другий комплект знаків.

_____4.5 Номерні знаки типу 4, закріплені за ДТЗ дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу та членів сімей персоналу, є власність України. У разі зняття з обліку ДТЗ, знаки здають на зберігання до реєст­раційного підрозділу до їх перезакріплення за іншим ДТЗ дипломатичного представництва, кон­сульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу чи членів сімей персоналу.

_____4.6 Закріплювати знаки однієї адміністративно-територіальної належності в інших заборонено.

_____4.7 Спеціальні знаки можна закріплювати за ДТЗ будь-якої адміністративно-територіальної належності.

_____4.8 Знаки типу 7 є власністю особи, яка їх придбала. У разі зняття з обліку ДТЗ дозволено перезакріплювати номерні знаки типу 7 за іншим ДТЗ, що повинно бути оформлено в установле­ному порядку.

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ЗРАЗКИ ТИПІВ ЗНАКІВ

_____ UA — символ державної належності;
_____АК —літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
_____1234 — порядковий номер;
_____АВ — літеросполука, що позначає серію.

_____UA — символ державної належності;
_____АК — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
_____4231 — порядковий номер;
_____АВ — літеросполука, що позначає серію.

_____Застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством.

Рисунок А.1 —Знак типу 1

_____UA — символ державної належності;
_____22 — код адміністративно-територіальної належності;
_____АН — літеросполука, що позначає серію;
_____0880 — порядковий номер.

Підтип 2-1

_____UA — символ державної належності;
_____Т1 — познака, яка свідчить, що знак видано торговельним організаціям, що займаються
__________реалізацією транспортних засобів*;
_____АН — літеросполука, що позначає серію;
_____0880 — порядковий номер,
_____* Серію використовують у діапазоні Т0 + Т9.

Підтип 2-2

Рисунок А.2 — Знаки типу 2

_____001 — порядковий номер

Рисунок А.З — Знак типу З

_____D — позначення призначеності;
_____123 —код*;
_____004 — порядковий номер.
_____* Цифри 001—199 означають код держави дипломатичної установи;
_____цифри 200—299 означають код міжнародної організації;
_____цифри 300—399 означають код держави консульської установи.

Рисунок А.4 — Знак типу 4

_____UA — символ державної належності;
_____АК — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
_____1234 —порядковий номер;
_____АВ — літеросполука, що позначає серію.

Рисунок А.5 — Знак типу 5

_____UA — символ державної належності:
_____22 — код адміністративно-територіальної належності;
_____8320 — порядковий номер;
_____АВ — літеросполука, що позначає серію.

Рисунок А.б — Знак типу 6

_____01 — код адміністративно-територіальної належності;
_____START 01 — текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-1

_____01 — код адміністративно-територіальної належності;
_____РОКІ 02 — текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-2

Рисунок А.7 — Знаки типу 7

_____32419 — порядковий номер;
_____АА — літеросполука, що позначає серію.

Рисунок А.8 — Знаки типу 8

Рисунок А.9 — Знаки типу 9

Рисунок А.10 — Знаки типу 10

_____01 — код адміністративно-територіальної належності;
_____3412 — порядковий номер.

Рисунок А.11 — Знак типу 11

ДОДАТОК Б
(обов’язковий)
ЛІТЕРОСПОЯУКИ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНУ
НАЛЕЖНІСТЬ

Літеросполука

Належність

Літеросполука

Належність

АК

Автономна Республіка Крим

BE

Миколаївська область

АВ

Вінницька область

ВН

Одеська область

АС

Волинська область

Ві

Полтавська область

АЕ

Дніпропетровська область

ВК

Рівненська область

АН

Донецька область

ВМ

Сумська область

AM

Житомирська область

ВО

Тернопільська область

АО

Закарпатська область

АХ

Харківська область

АР

Запорізька область

ВТ

Херсонська область

AT

Івано-Франківська область

ВХ

Хмельницька область

Al

Київська область

СА

Черкаська область

АА

м. Київ

СВ

Чеонігівська область

ВА

Кіровоградська область

СЕ

Чернівецька область

ВВ

Луганська область

СН

м.Севастополь

ВС

Львівська область

 

 

ДОДАТОК В
(обов’язковий)
ЛІТЕРОСПОЛУКИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ
ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ СЕРІЇ ЗНАКІВ

АА

ВА

СА

ЕА

HA

ІA

KA

MA

OA

PA

ТА

ХА

АВ

ВВ

СВ

EB

HB

IB

KB

MB

OB

PB

ТВ

XB

АС

ВС

BP

EC

HC

ІС

КС

MC

ОС

PC

ТС

ХС

АЕ

BE

СЕ

ЕЕ

HE

IE

KE

ME

OE

PE

ТЕ

ХЕ

АН

ВН

СН

EH

HH

IH

KH

MK

OH

PH

ТН

ХН

АІ

ВІ

СІ

El

II

Ml

ОІ

PI

ТІ

XI

АК

ВК

СК

EK

HK

ІК

KK

MK

OK

PK

ТК

ХК

AM

ВМ

CM

EM

HM

ІМ

KM

MM

OM

PM

ТМ

ХМ

АО

ВО

CO

EO

HO

ІО

КО

MO

ОО

ТО

ХО

АР

СР

EP

HP

IP

KP

MP

OP

pp

TP

ХР

AT

ВТ

СТ

ET

HT

IT

KT

MT

ОТ

РТ

ТТ

XT

АХ

ВХ

СХ

EX

HX

IX

KX

MX

ОХ

РХ

ТХ

XX

ДОДАТОК Г (обов’язковий)
КОДИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
НАЛЕЖНОСТІ

Належність

Код адміністративно-територіальної належності

Належність

Код адміністративно-територіальної належності

Автономна Республіка Крим

01

Миколаївська

15

Вінницька

02

Одеська

16

Волинська

03

Полтавська

17

Дніпропетровська

04

Рівненська

18

Донецька

05

Сумська

19

Житомирська

06

Тернопільська

20

Закарпатська

07

Харківська

21

Запорізька

08

Херсонська

22

Івано-Франківська

09

Хмельницька

23

Київська

10

Черкаська

24

м. Київ

11

Чернігівська

25

Кіровоградська

12

Чернівецька

26

Луганська

13

м. Севастополь

27

Львівська

14

 

 

 

Код УКНД 43.020

_____ЗМІНА № 1                                               ДСТУ 4278:2006

_____Сторінка 1
_____Сторінок 4

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.
Загальні вимоги. Правила застосування

1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України
2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30.07.2007 р. № 167

Чинна від 2007-11-01

_____У структурному елементі «Зміст» назву додатку Б викласти в новій редакції: «Літеросполуки, що означають адміністративно-територіальну належність».
_____Пункт 2.1, слова «типи 2 та 7 поділяють на підтипи» замінити на «типи 2, 6 та 7 поділяють на підтипи».
_____Пункт 2.2, таблиця 1:
_____тип 6 викласти в новій редакції

Тип

Підтип

Призначеність

6

6-1

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, крім тих, що видають торговельні організації

6-2

Знаки для разових поїздок, у разі реалізації через торговельні організації, для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок.

_____тип 7 після підтипу 7-2 доповнити рядками:

Тип

Підтип

Призначеність

7

7-3

Задні знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знака

7-4

Задні знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знака за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб

_____Пункт 2.4 Слова «підтипу 2-1»замінити на «підтипів 2-1 та 6-1» та слова «підтипу 2-2 видають» замінити на «підтипів 2-2 та 6-2 видають».
_____Пункт 2.5, таблиця 3:
_____тип 6 доповнити рядками:

Тип

Підтип

Довжина

Ширина

6

6-1

220

174

 

6-2

220

174

_____тип 7 після підтипу 7-2 доповнити рядками:

Тип

Підтип

Довжина

Ширина

7

7-3

220—400**)

110—320**)

7-4

220—400і**)

110—320**)

_____— таблицю доповнити виноскою:
_____«**) Відповідно до розмірів місця закріплення номерного знака, передбаченого заводом-ви-робником ДТЗ».

Зміна № 1 ДСТУ 4278:2006
Сторінка 2

_____Пункт 3.3:
_____— у третьому абзаці після сліз «знаків типів 1, 2, 5, 6» доповнити: «та підтипу 7-3»;
_____— у останньому абзаці слова «для знаків типу 7 та 11» замінити словами: «для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11».
_____Пункт 3.4:
_____— у першому абзаці після слів «для знаків типу 1, 5 …» доповнити: «та підтипу 7-3»;
_____— у останньому абзаці слова «Для знаків типів 2, 6, 7, 11 …» замінити словами: «Для знаків підтипів 2-1, 6-1, 7-1, 7-2, 7-4 та тилу 11 …».
_____Пункт 3.5:
_____— у першому абзаці після слів «знаків типу 5 …» доповнити: «та підтипу 7-3 ..,».
_____— у останньому абзаці слова «для знаків типів 7 та 11 …» замінити словами: «для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11 …».
_____Пункт 3.7. Викласти в новій редакції «3.7 Для знаків підтипу 2-2 познаку Т0 + Т9 розміщують із лівого боку, для знаків типу 4 — літеру D також розміщують із лівого боку, для знаків підтипу 6-2 познаку Т0 + Т9 розміщують у верхній частині знака».
_____Пункт 3.8:
_____— слова «Для знаків типів 1, 2, 3, 5, 6 та 8 …» замінити словами: «Для знаків типів 1, 2, 3, 5, 6, 8 та підтипу 7-3 …».
_____— у другому абзаці слова «Для знаків типу 7 …» замінити словами: «Для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 …».
_____Пункт 3.9, таблиця 4. Тип 6 викласти у новій редакції:

Тип

Підтип

Кількість цифр (у тому числі код регіону)

Кількість літер

6

6-1

6

2

6-2

5

3

_____Тип 7 після підтипу 7-2 доповнити рядками:

Тил

Підтип

Кількість цифр (в тому числі код регіону)

Кількість літер

7

7-3

4

4

7-4

2(4)

3-8

_____Пункт 3.10. Таблицю 5 викласти у новій редакції:
_____Таблиця 5

Тип/підтип

Колір

поля

літер, цифр та ребер жорсткості

1,7-3

Білий, жовтий*’

Чорний

2,6

Червоний

Білий

3,4, 5,7-1,7-2,7-4,8

Білий

Чорний

9, 10

Чорний

Білий

11

Світло-блакитний

Білий

*) Застосовують для автобусів, мікроавтобусів таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством.

_____Пункт 3.12 викласти у редакції: «3.12 Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4, що їх виготовляють за інди­відуальним замовленням фізичних та юридичних осіб, повинні мати лише літери; літери і цифри; літери, цифри і малюнок; літери і малюнок.

Зміна № 1 ДСТУ 4278:2006
Сторінка З

_____Цифри на знаках підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 треба розміщувати після літер. Відстань між літе¬рами або цифрами не повинна перевищувати установлених для них розмірів площадок, перед¬бачених у ДСТУ 3650. Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 не повинні бути тотожні або схожі за накрес¬ленням та сприйняттям зі знаками типів 1, 3-5 та із номерними знаками ДТЗ, які використову¬ють чи використовували раніше. На знаках не можна використовувати ненормативну лексику (не¬залежно від того літери якої абетки використовують).
_____На знаках підтипів 7-1 та 7-4 символів разом повинно бути не менше ніж п’ять і не більше ніж десять (утому числі код регіону).
_____На знаках типу 7-2 символів разом повинно бути не менше ніж п’ять і не більше ніж дев’ять (у тому числі код регіону).
_____Малюнок на знаках підтипу 7-1 наносять із правого краю знака, а на знаках підтипів 7-2 та 7-4 — у верхній частині знака.
_____Напис на знаку підтипу 7-3 повинен відповідати змісту переднього номерного знака типу 1, а на знаку підтипу 7-4 — передньому номерному знаку підтипу 7-1 та його можна використовува¬ти замість заднього номерного знака типу 1 чи підтипу 7-1 відповідно.
_____Пункт 4.4. Слова «типів 3, 7» замінити на «типу 3 та підтипів 7-1, 7-2 та 7-4».
_____Пункт 4.8. Слова «… типу 7 …» замінити словами; «… підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 …» (двічі).
_____Додаток А:
_____— рисунок А.6 викласти в редакції:

UA — символ державної належності;
22 — код адміністративно-територіальної належності;
8320 — порядковий номер;
АВ — літеросполука, що позначає серію;

Підтип 6-1

UA — символ державної належності;
Т1 — познака в разі реалізації транспортного засобу через торговельну організацію, 2452 — порядковий номер;
АА — літеросполука, що позначає серію;

Підтип 6-2

Рисунок А.6 — Знаки типу 6

Зміна № 1 ДСТУ 4278:2006
Сторінка 4

_____— рисунок А.7 доповнити зображеннями:

UA — символ державної належності;
АА — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
8004 — порядковий номер;
ВХ — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 7-3

11 — код адміністративно-територіальної належності;
СОКІЛ — текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-4

(ІПС№ 8-2007)

_____ЗМІНА №2 ДСТУ 4278:2006

_____Сторінка 1
_____Сторінок 2

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів
Загальні вимоги. Правила застосування

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2008-01-22 № 18

Чинна від 2008-04-01

_____Пункт 2.2 таблиця 1. Призначеність знаків підтипів 7-3 та 7-4 викласти у новій редакції:

Підтип

Призначеність

7-3

Знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплювання номерного знака

7-4

Знаки, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб для автотранспорту із нестандартним місцем закріплювання номерного знака

_____Пункт 2.4. З першого абзацу вилучити тип 7. Пункт доповнити новим абзацом такого змісту: «Знаки типу 7 видає відповідний підрозділ Департаменту Державтоінспекції МВС України у встановленому
порядку.»

(Продовження зміни див. стор. 22)

(Продовження зміни № 2 ДСТУ 4278:2006)

_____Пункт 3.9, таблиця 4. Для типу 7 викласти у новій редакції:

Тип

Підтип

Кількість цифр (зокрема код регіону)

Кількість літер

7

7-1

2(7)

3—8

7-2

2(5)

2—5

7-3

4

4

7-4

2(7)

3—8

_____ Пункт 3.12 викласти у новій редакції: «Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб, повинні мати тільки літери: літери і цифри; літери, цифри і малюнок; літери і малюнок.
_____Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням та сприйняттям зі знаками типів 1, 3-5 та з номерними знаками ДТЗ, які використовують чи використовували раніше. Знаками підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 не можна подавати повну або скорочену назву органу державної вла­ди, зображення Державного Герба або Державного Прапора України, державних символів Інших країн та міжнародних організацій; написи ненормативного походження, дискримінаційні написи за мовними, національними, релігійними, расовими та іншими ознаками (незалежно від того, літери якої абетки ви­користано). Державну символіку України наносять тільки відповідно до 3.3 цього стандарту.
_____На знаках підтипів 7-1 та 7-4 символів разом повинно бути не менше п’яти і не більше десяти (вра­ховуючи код регіону).
_____На знаках типу 7-2 символів разом повинно бути не менше п’яти І не більше восьми (враховуючи код регіону).
_____Малюнок на знаках підтипу 7-1 наносять з правого краю знака, а на знаках підтипів 7-2 та 7-4 — у верхній частині знака.
_____Інформація на знаках підтипу 7-3 повинна відповідати напису номерного знака типу 1, який за­кріплено за транспортним засобом у встановленому порядку. Знаки підтипів 7-3 та 7-4 можна викорис­товувати замість номерних знаків типу 1 чи підтипу 7-1 відповідно. Написи на передньому і задньому номерних знаках мають відповідати один одному.
_____Пункт 4.8 вилучити.
_____Додаток В доповнити літеросполукою СС.

(ІПС № 1-2008)

_____ЗМІНА № З ДСТУ 4278:2006

_____Сторінка 1
_____Сторінок 2

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів
Загальні вимоги. Правила застосування

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2008-01-24 № 24

Чинна від 2008-04-01

_____Пункт 2.2. Із таблиці 1 вилучити тип 3.
_____У таблиці 2 призначеність для типу 11 викласти в новій редакції: «Знаки для відомчих транспорт­них засобів органів і підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України».
_____Пункт 2.3 викласти в новій редакції: «Знаки транспортних засобів Збройних Сил України поділе­но на два підтипи відповідно до таблиці 2».
_____У таблиці 2 призначеність типу 9 викласти в новій редакції: «Знаки для всіх типів автомобілів, ав­томобільних причепів, автобусів, самохідних машин та механізмів Збройних Сил України».

(Продовження зміни див. стор. 24)

Зміна № З ДСТУ 4278:2006
Сторінка 2

_____У таблиці 2 призначеність типу 10 викласти в новій редакції: «Знаки для мотоциклів, тракторів і тракторних причепів Збройних Сил України».
_____Пункт 2.4 викласти в новій редакції: «Знаки типів 1, 4, 5, 7, 8, 11 і підтипу 2-1 видають у реєст­раційному підрозділі МВС України згідно з адміністративно-територіальною належністю установленим порядком. Номерні знаки підтипу 2-2 видають лише торговельні організації, які реалізовують транспор­тний засіб. Знаки типів Эта 10 видають установленим порядком військовим частинам, військовим на­вчальним закладам, установам та організаціям Збройних Сил України
_____Знаки типів 2, 6 видають у разі зняття ДТЗ з обліку, продажу через торговельну організацію, от­римання із заводу-виробника, проїзд через кордон тощо.
_____Пункт 2.5. З таблиці 3 вилучити тип 3.
_____Пункт 3.1. Другий абзац викласти в новій редакції: «Інформаційний зміст знаків типів 9 та 10 ви­значають установленим порядком відповідні підрозділи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України».
_____Пункт 3.3. У першому абзаці слова «типів 1—3, 5—7, 11» замінити на «типів 1, 2, 5-7, 11».
_____Пункту 3.3. Вилучити слова «-зліва у вигляді малого Державного Герба України для знаків типу 3;».
_____Пункти 3.8, 4.4. Вилучити тип 3.
_____Пункт 3.9. (з таблиці 4 вилучити тип 3.
_____Пункт 3.10. Із таблиці 5 вилучити тип 3.
_____Пункт 3.12. У другому абзаці слова «типів 1, 3—5» замінити на «типів 1, 4, 5».
_____Пункт 3.14. Слова «типів 1, 3—5» замінити на «типів 1, 4, 5».
_____Додаток А. Вилучити рисунок А.З — «знак типу З».

(ІПС № 1-2008)

_____ЗМІНА №4                                         ДСТУ 4278:2006

_____Сторінка 1
_____Сторінок 6

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ
ЗНАКИ НОМЕРИ! ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Загальні вимоги» Правила застосування

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 грудня 2009 р. № 474

_____Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ викласти в новій редакції «Цей стандарт установлює типи та основні розміри, вимоги щодо інформаційного змісту правила застосування номерних знаків (далі — знаки) для:
_____— транспортних засобів усіх типів, призначених для експлуатування на вулично-дорожній мережі загального користування та підлягають державній реєстрації і обліку: автомобілів, автобусів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів:
_____— транспортних засобів, які належать військовим частинам, об’єднанням чи організаціям, що вхо­дять до складу Збройних Сил України;
_____— транспортних засобів, що не підлягають експлуатуванню на вулично-дорожній мережі загаль­ного користування: великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.»
_____Підрозділ 2.1 викласти в новій редакції «Знаки за призначеністю поділено на 12 типів, зазначе­них у таблиці 1, Типи 2, 3, 6 та 7 поділяють на підтипи.»
_____У підрозділі 2.2 слово «дев’ять» замінити на слово «десять».
_____Таблицю 1 викласти в новій редакції:

Тип

Підтип

Призначеність

1

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів

2

2-1

Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, крім тих, що видають підриємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів

2-2

Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, у разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб’єкти господарю-вавня, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів.

3

3-1

Знаки для всіх типів і моделей мопедів

3-2

Знаки для разових поїздок для всіх типів і моделей мопедів, крім тих, що видають підриємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів

3-3

Знаки для разових поїздок для всіх типів і моделей мопедів, у разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів

4

Знаки для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу

5

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них ТЗ

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006
Сторінка 2
Кінець таблиці 1

Тип

Підтип

Призначеність

6

6-1

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, крім тих, що видають підриємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів

6-2

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, у разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів.

7

7-1

Знаки для автотранспорту, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб

7-2

Знаки для мотоциклів, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб

8

Знаки для тракторів, тракторних причепів, самохідних шасі, самохідних сільсько­господарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та механізмів

11

Знаки для відомчих транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України

12

12-1

Знаки для великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів

12-2

Знаки для разових поїздок (транзитні знаки) для всіх великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, знятих з обліку в разі їх реалізації

_____Пункт 2.4 викласти в новій редакції «Знаки типів 1, 4, 5, 11 та підтипів 2-1, 3-1, 3-2 та 6-1 вида­ють у реєстраційному підрозділі Державтоінспекції МВС України згідно з адміністративно-територіаль­ною належністю в установленому поряду.
_____Знаки типу 1 із полем жовтого кольору видають для автобусів та таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством України.
_____Знаки підтипів 2-1, 3-2, 6-1, 12-2 видають у разі зняття ТЗ з обліку.
_____Номерні знаки підтипів 2-2, 3-3 та 6-2 видають підприємства-виробники та суб’єкти господарюван­ня, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів.
_____Знаки типу 7 замовляють та видають у Центрі безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України.
_____Знаки типу 8 видають в установленому порядку інспекції державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
_____Знаки типів 9 та 10 видають в установленому порядку відповідні установи Збройних Сил України.
_____Знаки типу 12 видає в установленому порядку Державний комітет України з промислової безпе­ки, охорони праці та гірничого нагляду.»
_____Таблицю 3 викласти в новій редакції:

 

Назва параметра та розміру

Норма на тип, підтип

1

2

3

2-1

2-2

3-1

3-2

3-3

1 Форма знака

додаток А, рисунок А. 1

додаток А, рисунок А.2

додаток А, рисунок А.2

додаток А, рисунок А. 3

додаток А, рисунок A3

додаток А, рисунок А. 3

2 Габаритні розміри висота, мм довжина, мм

112
520

112
520

112
520

114
140

114
140

114
140

3 Кількість цифр (а також код регіону)

4

6

5

4

6

5

4 Кількість літер

4

2

3

4

2

3

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006
Сторінка З
Продовження таблиці З

Назва параметра та розміру

Норма на тип, підтип

1

2

3

2-1

2-2

3-1

3-2

3-3

5 Колір поля знаків

білий,
жовтий 1)

червоний

червоний

білий

червоний

червоний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

білий

білий

чорний

білий

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

+

+

Продовження таблиці З

 

Назва параметра та розміру

Норма на тип, підтип

4

5

6

6-1

6-2

1 Форма знака

додаток А, рисунок А.4

додаток А, рисунок А.5

додаток А, рисунок А.6

додаток А. рисунок А.6

2 Габаритні розміри
_____висота, мм
_____довжина, мм

112
520

174
220

174
220

174
220

3 Кількість цифр (а також код регіону)

6

4

6

5

4 Кількість літер

1

4

5

3

5 Колір поля знаків

білий

білий

червоний

червоний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

білий

білий

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

+

+

Продовження таблиці З

Назва параметру та розміру

Норма на тип, підтип

7

8

9

7-1

7-2

1 Форма знака

додаток А, рисунок А.7-1

додаток А, рисунок А.7-2

додаток А, рисунок А.8

додаток А, рисунок А.9

2 Габаритні розміри
_____висота, мм
_____довжина, мм

112
520

174
220

206
288(140)2)

112
520

3 Кількість цифр (зокрема код регіону)

2 (8)3)

2 (8)3)

5

5

4 Кількість літер

2+8

2+6

2

1

5 Колір поля знаків

білий

білий

білий

чорний

8 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

чорний

чорний

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

+

+

+

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006
Сторінка 4

Продовження таблиці З

 

Назва параметра та розміру

Норма на тип, підтип

10

11

12

12-1

12-2

1 Форма знака

додаток А, рисунок А. 10

додаток А, рисунок А. 11

додаток А, рисунок А. 12

додаток А, рисунок А. 12

2 Габаритні розміри _____висота, мм
_____довжина, мм

174
220

112
520

226
288

114
140

3 Кількість цифр (в тому числі код регіону)

5

6

5

4

4 Кількість літер

1

3

4

5 Колір поля знаків

чорний

світло-блакитний

білий

червоний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

білий

білий

чорний

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

+

+

_____Примітка 1. Виноска «1)» зазначає, що знак застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством України.
_____Примітка 2. Виноска «2)» зазначає, що у дужках наведено довжину нижньої частини знака.
_____Примітка 3. Виноска «З)» зазначає, що в дужках вказано допустиму кількість цифр.
_____Примітка 4. Позначка «—» зазначає, що розмір, параметр відсутній.
_____Примітка 5. Позначка «+» зазначає, що розмір, параметр присутній.

_____Підрозділ 3.1 викласти в новій редакції «Знаки, залежно від типу, повинні містити інформацію щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера, серії, а також символи державної належності. Познаки Т0-Т9 розміщують на знаках підтипів 2-2, 3-3, 6-2, літеру D — на знаках типу 4, познаку ТР — на знаках підтипу 12-2.
_____інформаційний зміст знаків типу 8 визначено в установленому порядку інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
_____інформаційний зміст знаків типів 9 та 10 визначено в установленому порядку відповідними уста­новами Збройних Сил України.
_____Інформаційний зміст знаків типу 12 визначено в установленому порядку спеціально уповноваженим Центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.»
_____У першому абзаці підрозділу 3.3 замінити «1, 2, 5-7, 11» на «1, 2, 3, 5-7, 11 та підтипу 12-2».
_____У третьому абзаці підрозділу 3.3 замінити «1, 2, 5,6 та підтипу 7-3» на «1,2, 3, 5, 6 та підтипу 12-2».
_____У четвертому абзаці підрозділу 3.3 замінити «підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11» на «типів 7 та 11».
_____У першому абзаці підрозділу 3.4 замінити «підтипу 7-3» на «підтипу 3-1».
_____Останній абзац підрозділу 3.4 викласти в новій редакції «Для знаків типів 7, 11 та підтипів 2-1, 3-2 та 6-1, коди адміністративно-територіальної належності позначають відповідно до додатка Г.»
_____Підрозділ 3.5 викласти в новій редакції «Для знаків типу 1 літеросполуки, що позначають адмі­ністративно-територіальну належність розміщують ліворуч, для знаків типу 5 — у верхній частині знака посередині, а для знаків підтипу 3-1 —у верхній лівій частині знака.
_____Для знаків підтипу 12-1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність розміщують праворуч у нижній частині.
_____Для знаків підтипу 6-1 код адміністративно-територіальної належності розміщують у верхній час­тині знака посередині, для знаків типів 7 та 11 — під символом державної належності, для знаків під­типу 3-2 — у верхній лівій частині знака, а для знаків підтипу 12-2 — у верхній правій частині знака.»
_____У підрозділі 3.6 слова «підтипу 2-1» замінити на «підтипів 2-1 та 3-2»; слова «для 2-2» заміни­ти на «підтипів 2-2 та 3-3».

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006
Сторінка 5

_____Підрозділ 3,7 викласти в новій редакції «Для знаків підтипу 2-2 познаку Т0–Т9 розміщують ліво­руч, для знаків підтипу 6-2 познаку Т0-Т9 розміщують у верхній частині знаку посередині, а для знаків підтипу 3-3 — у верхній лівій частині знака.
_____Для знаків підтипу 12-2 літеросполуки ТР розміщують у верхній лівій частині знаку.
_____Для знаків типу 4 — літеру D розміщують ліворуч».
_____У підрозділі 3.8 слова «типів 1, 2, 5, 6, 8 та підтипу 7-3» замінити на «типів 1, 2, 3, 5, 6, 8».
_____У другому абзаці слова «підтипів 7-1, 7-2, 7-4» замінити на «типів 7, 12».
_____У підрозділі 3.9 номер таблиці змінити на 3 та вилучити таблицю 4.
_____У підрозділі 3.10 номер таблиці змінити на 3 та вилучити таблицю 5.
_____Підрозділ 3.12 викласти в новій редакції «На знаках типу 7 можна розміщувати:
_____— літери;
_____— літери та цифри;
_____— літери, цифри та малюнок;
_____— літери та малюнок.
_____Знаки типу 7 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням та сприйняттям зі знаками, які видають (видавали) під час державної або відомчої реєстрації транспортних засобів згідно з чинним державним стандартом України чи державними стандартами України, що втратили чинність.
_____Вміст знаків типу 7 не може містити повну або скорочену назву органу державної влади України, зображення Державного Герба або Державного Прапора України, державних символів інших країн та міжнародних організацій; напису ненормативного походження, дискримінаційного напису за мовними, національними, релігійними, расовими та іншими ознаками (незалежно від того, літери якої абетки ви­користано). Символи державної належності України наносять винятково відповідно до підрозділу 3.3 цього стандарту.
_____На знаках підтипу 7-1 символів разом повинно бути не менше ніж п’ять і не більше ніж десять (а також код адміністративно-територіальної належності), при цьому літер повинно бути не менше ніж дві.
_____На знаках підтипу 7-2 символів разом повинно бути не менше ніж п’ять і не більше ніж вісім (а також код адміністративно-територіальної належності), при цьому літер повинно бути не менше ніж дві.
_____На знаках типу 7 крім літер, літер і цифр можна наносити малюнок.»
_____Підрозділ 4.1 викласти в новій редакції «Кількість знаків на ТЗ повинна становити:
_____— на автотранспорті — два знаки:
_____— на тракторах, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і ме­ліоративних машинах, сільськогосподарській техніці та механізмах, мототранспорті, мопедах усіх марок, типів і моделей, причепах, напівпричепах — один знак.
_____— на великотоннажних транспортних засобах та інших технологічних транспортних засобах — один знак.»
_____Підрозділ 4.2 викласти в новій редакції «Знаки на транспортних засобах треба встановлювати лише в передбачених для цього конструкцією підприємства-виробника місцях.».
_____Підрозділ 4.4 викласти в новій редакції «Знаки типу 7 закріплюються за ТЗ як другий комплект знаків. Написи на передньому і задньому номерних знаках підтипу 7-1 мають відповідати один одному.».
_____Підрозділ 4.7 вилучити.
_____Додаток А доповнити рисунком А.З — «Знаки типу З».

UA___— символ державної належності;
ВТ___— літеросполука, що позначає адміністративно-
________територіальну належність;
АА___— літеросполука, що позначає серію;
2222_ — порядковий номер

Підтип 3-1

Зміна № 4 ДСТУ 4278-2006
Сторінка 6

UA    — символ державної належності;
11     — код адміністративно-
_______територіальної належності;
АА    — літеросполука, що позначає
_______серію;
2222 — порядковий номер,

Підтип 3-2

UA    — символ державної належності;
Т1___— познака, яка свідчить, що знак видається
_______підриємствами-виробниками та суб’єктами _______господарювання, діяльність яких
_______пов’язана з реалізацією транспортних
_______засобів;
АА    — літеросполука, що позначає серію;
2222 — порядковий номер.

Підтип 3-3

Рисунок А.З — Знак типу З

З рисунка А,7 вилучити зображення підтипів 7-3 та 7-4
Додаток А доповнити рисунком А, 12 — «Знаки типу 12».

Т        — познака, яка свідчить що знак
________видається на великотон­нажний
________транспортний засіб та інший
________технологічний транспортний засіб;
АА     — літеросполука, що позначає
________адміністративно-терито­ріальну
________належність;
11421 — порядковий номер.

Підтип 12-1

UA    — символ державної належності;
ТР    — літеросполука, яка свідчить що знак
_______транзитний;
АА    — літеросполука, що позначає
_______адміністративно-територіальну
_______належність
2222 — порядковий номер

Підтип 12-2

Рисунок А.12 — Знаки типу 12

(ІПС № 1-2010)

_____ЗМІНА № 5                                ДСТУ 4278:2006 
_____Сторінка 1
_____Сторінок З

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів.
Загальні вимоги. Правила застосування

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 1 грудня 2010 р. № 536

Чинна від 2011-03-01

_____У підрозділі 2.1 слова «Типи 2, 3, 6 та 7» замінити на «Типи 1, 2, 3, 6 та 7».
_____У таблиці 1 тип 1 викласти в такій редакції:

Тип

Підтип

Призначеність

1

1-1

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів

1-2

Знаки для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством

1-3

Задні знаки для автотранспорту із неформатним місцем закріплення номерного знака

_____У підрозділі 2.4 другий абзац викласти в новій редакції: «Знаки підтипу 1-2 видають для автобусів і таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством України. Знаки підтипу 1-3 видають для автотранспорту із неформатним місцем закріплення номерного знака. Передній знак підтипу 1-1 можна використовувати у комплекті з заднім знаком підтипів 1-1 або 1-3».
_____Таблицю 3 викласти в новій редакції:

Назва параметра та розміру

Норма на тип, підтип

1

2

3

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

3-1

3-2

3-3

1 Форма
знака

дода-
ток А,
рисунок
А.1

Дода-
ток А,
рисунок
А.1

дода-
ток А,
рисунок
А.1

дода-
ток А,
рисунок
А.2

додаток
А,
рисунок
А.2

дода-
ток А.
рисунок
А.З

дода-
ток А,
рисунок
A3

дода-
ток А,
рисунок
А.З

2 Габаритні розміри:
висота, мм
довжина, мм

112
520

112
520

150
300

112
520

112
520

114
140

114
140

114
140

3 Кількість
цифр (у тому числі код
регіону)

4

4

4

6

5

4

6

5

4 Кількість літер

4

4

4

2

3

4

2

3

5 Колір поля знаків

білий

Жовтий1)

білий

червоний

червоний

білий

червоний

червоний

6 Колір цифр,
літер та
ребра
жорсткості
знаків

чорний

чорний

чорний

білий

білий

чорний

білий

білий

7 Наявність
світлоповерта-
льної плівки

+

+

+

-

-

+

-

-

Зміна №  5 ДСТУ 4278:2006
Сторінка 2
Продовження таблиці З

 

Назва параметра та розміру

Норма на тип, підтип

4

5

6

6-1

6-2

1 Форма знака

додаток А, рисунок А.4

додаток А, рисунок А.5

додаток А, рисунок А.6

додаток А, рисунок А.6

2 Габаритні розміри:
_____висота, мм
_____довжина, мм

112
520

174
220

174
220

174
220

3 Кількість цифр (у тому числі код регіону)

6

4

6

5

4 Кількість літер

1

4

2

3

5 Колір поля знаків

білий

білий

червоний

червоний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

білий

білий

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

+

+

-

-

Продовження таблиці З

 

Назва параметра та розміру

Норма на тип, підтип

7

8

9

7-1

7-2

1 Форма знака

додаток А, рисунок А.7-1

додаток А, рисунок А.7-2

додаток А, рисунок А.8

додаток А, рисунок А,9

2 Габаритні розміри:
_____висота, мм
_____довжина, мм

112
520

174
220

206
288(140)2)

112
520

3 Кількість цифр (у тому числі код регіону)

2 (8)3)

2 (6)3)

5

5

4 Кількість літер

2+8

2+6

2

1

5 Колір поля знаків

білий

білий

білий

чорний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

чорний

чорний

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

+

+

+

-

Кінець таблиці З

 

Назва параметра та розміру

Норма на тип, підтип

10

11

12

12-1

12-2

1 Форма знака

додаток А, рисунок А. 10

додаток А, рисунок А. 11

додаток А, рисунок А. 12

додаток А, рисунок А. 12

2 Габаритні розміри:
_____висота, мм
_____довжина, мм

174
220

112
520

226
288

114
140

3 Кількість цифр (у тому числі код регіону)

5

6

5

4

4 Кількість літер

1

-

3

4

5 Колір поля знаків

чорний

світло -
блакитний

білий

червоний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

білий

білий

чорний

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

-

+

+

-

_____Примітка 1. Виноска «1)» зазначає, що знак застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством України.
_____Примітка 2. Виноска «2)» зазначає, що в дужках наведено довжину нижньої частини знака.
_____Примітка 3. Виноска «3)» зазначає, що в дужках указано допустиму кількість цифр.
_____Примітка 4. Позначка «-» зазначає, що розміру, параметра немає.
_____Примітка 5. Позначка «+» зазначає, що розмір, параметр наявні.

Зміна № 5 ДСТУ 4278:2006
Сторінка З

_____У підрозділі 3.5 перший абзац викласти в новій редакції: «Для знаків підтипів 1-1 та 1-2 літеро-сполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність, розміщують ліворуч, для знаків підтипів 1-3 та 3-1 — у верхній лівій частині знака, для знаків типу 5 — у верхній частині знака.
_____Підрозділ 3.6 викласти в новій редакції: «Літеросполуки, що позначають серію для знаків підтипів 1-1 та 1-2 розміщують праворуч, для знаків підтипу 1-3 — у верхній правій частині знака; для знаків підтипів 2-1 та 3-2 — після позначення коду адміністративно-територіальної належності, для підтипів 2-2 та 3-3 — після познаки Т0 + Т9, а для типів 5, 6, 8 — у нижній частині знака.
_____У додатку А рисунок А.1 викласти в новій редакції:

Підтип 1-1

UA — символ державної належності;
АК — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
1234 — порядковий номер;
АВ — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 1-1

Підтип 1-2

UA — символ державної належності;
АК — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
4231 — порядковий номер;
АВ — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 1-2

Підтип 1-3

UA — символ державної належності;
АА — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
8004 — порядковий номер;
ВХ — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 1-3

Рисунок А.1 — Знаки типу 1

(ІПС№ 12-2010)