_____1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
_____Цей стандарт визначає правила виготовляння державних номерних знаків (далі — знаки) для автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, тракторів, автомобільних і тракторних причепів, а також знаків, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням.

_____2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
_____У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
_____ДСТУ 4278:2004 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування
_____ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозна­чения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)
_____ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия (Штангенглибиноміри. Технічні умови)
_____ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)
_____ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірю­вальні металеві. Технічні умови)
_____ГОСТ 9754-76 Эмали МЛ-12. Технические условия (Емалі МЛ-12. Технічні умови)
_____ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Стрічки з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічні умови)
_____ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лако­фарбові. Методи визначання адгезії)
_____ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транс­портування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)
_____ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент (Прокат листовий холоднокатовий. Сортамент)
_____ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Листи із алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічні умови)
_____ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды до­пусков и основных отклонений (Основні норми взаємозамінності. ЄСДП. Загальні положення, ряди допусків та основних відхилів).

_____З ТИПИ ТА РОЗМІРИ
_____3.1 Знаки, залежно від призначеності, поділено на 10 типів, зазначених у ДСТУ 4278.

_____3.2 Габаритні розміри знаків установлено ДСТУ 4278 і цим стандартом. Поле допуску габа­ритних розмірів — за 16 квалітетом згідно з ГОСТ 25346.

_____3.3 Форма знаків, кількість та розташування літер І цифр, залежно від типу, — відповідно до ДСТУ 4278 і додатка А цього стандарту.

_____3.4 Шрифти літер та цифр, розташованих на знаках, подано у додатках Б, В, Г.

_____3.5 Висота літер та цифр повинна відповідати наведеним у таблиці 1 та додатку А цього стан­дарту.

        Таблиця 1 Розміри у міліметрах

Тип Висота
цифр літер
1, 7-1 70 (65) 70 (65)
2,4,9 76 (70) 76 (70)
3 76 (70)
5, 6, 7-2 40 40
8 76 58
10 58 58

 

_____4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
_____4.1 Знаки треба виготовляти згідно з вимогами цього стандарту за технічними умовами підприємства-виробника, затвердженими в установленому порядку.

_____4.2 Знаки треба виготовляти у виконаннях У і ХЛ згідно з ГОСТ 15150.

_____4.3 Знаки, крім типу 2, треба виготовляти штампуванням з листового алюмінію згідно з ГОСТ 21631 або стрічки з алюмінію згідно з ГОСТ 13726 товщиною не меншою ніж 0,8 мм. Дозволено виготов­ляти знаки типів 9 і 10 з листової сталі згідно з ГОСТ 19904 або іншої листової сталі, яка забез­печує потрібну міцність і довговічність знаків,
         За узгодженням із замовником отвори для кріплення знаків можна не робити.
         Знаки типу 2 та 6 дозволено виготовляти з полістирольної стрічки.

_____4.4 Лицьове поле знаків всіх типів, крім типів 2, 6, 9, 10 повинно бути покрите світлоповертальною плівкою.
         Адгезія повинна забезпечувати міцність з’єднання плівки з основою. Відшарування плівки від основи не дозволено.

_____4.5 Поле знаків типів 9 і 10 треба фарбувати емаллю МЛ-12 згідно з ГОСТ 9754 або іншою
емаллю, яка не поступається їй за якістю.
_____Клас покриву лицьового боку знаків повинен бути не нижчий ніж II, зворотного боку — не нижчий ніж IV згідно з ГОСТ 9.032.
_____Відшарування емалі не дозволено. Адгезія лакофарбового покриву до металу повинна бути не менша ніж два бали.
_____Дозволено замість фарбування емаллю використовувати плівку чорного кольору з клейкою поверхнею з одного боку.

_____4.6 Літери, цифри та ребро жорсткості на знаках повинні бути рельєфні (опуклі з лицьового боку) з висотою рельєфу не меншою ніж 1 мм.

_____4.7 Колір поля знаків, літер, цифр та ребра жорсткості повинен відповідати наведеному у таблиці 2,

Таблиця 2                                                                                                       

Тип

Колір

поля

літер, цифр та ребра жорсткості

1

Білий, жовтий

Чорний

2

Червоний

Чорний

3—5, 7-1, 7-2, 8

Білий

Чорний

6

Червоний

Чорний

9, 10

Чорний

Білий

_____4.8 Колориметричні характеристики знаків із світлоповертальною поверхнею (координати колірності та коефіцієнт яскравості) повинні уписуватись у допустиму колірну ділянку, координати колірності кутових точок якої наведено у таблиці 3 та графічно зображені на рисунку 1,

Таблиця З                                                                                                        

 

Колір

Познака координати колірності

Значення координати колірності кутової точки

Коефіцієнт яскравості

1

2

3

4

Білий

X

Y

0,285 0,315

0,340 0,370

0,355 0,355

0,300 0,300

>0,35

Жовтий

X

Y

0,427 0,483

0,465 0,534

0,545 0,454

0,487 0,423

>0,27

_____4.9 Фотометричні характеристики знаків із світлоповертальною поверхнею (коефіцієнт світло-повертання) повинні відповідати наведеним у таблиці 4.

Таблиця 4                                                                                                        

 

Колір покриву

Кут спостерігання

Коефіцієнт світлоповертання,
кд-лк-1 м~2, не менше,
для кутів освітлювання

30°

40°

Білий

0°12′
0°20′
1°30′

45
З0
3,5

18
12
2

8
6
0,7

Жовтий

0°12′
0°20′
1°30′

30
20
2,3

12
8
0,8

5
4
0,4

 

 

Рис. 1

Рисунок - 1 Координати колірності кутових точок допустимої колірної ділянки

_____4.10 Плівка для знаків із світлоповертальною поверхнею повинна мати ідентифікаційне зоб­раження, розміри якого та розміщеність повинні відповідати рисунку 2.

Рис. 2

Рисунок 2 — Ідентифікаційне зображення:
UA — держави Україна;
DS — підприємства-виробника

_____4.11 Ідентифікаційне зображення не повинно змінювати колір плівки, зменшувати яскравість та виводитися з плівки чи з готового знака хімічним або фізичним шляхом.

_____4.12 Ідентифікаційне зображення повинно бути таке, щоб його можна було розпізнавати на відстані від 0,6 м до 4 м від знака за умови переміщування спостерігача вліво чи вправо на кут не більший ніж 45° від нормалі згідно з рисунком 3.

Рис. 3

Рисунок 3 — Напрямок погляду спостерігача на знак

_____4.13 Символ національної належності дорожньо-транспортного засобу (далі —ДТЗ) повинен бути невідокремною частиною світлоповертальної плівки і не повинен виводитися з неї чи з гото­вого знака хімічним або фізичним шляхом без пошкодження світлоповертальної поверхні, яке не можна відновити.

_____4.14 На лицьовій поверхні знаків можна закріплювати захисні і інформаційні елементи, що мають клейку поверхню з зворотного боку. Захисні елементи наклеюють під час реєстрування транспортного засобу, а інформаційні елементи під час проходження технічного огляду транспорт­ного засобу.

_____4.15 Знаки повинні бути тривкі до температурних впливів, ударів, згину, впливів корозії, води та палива, а також придатні до чищення.

_____4.16 Термін служби металевих знаків, за умов дотримування правил експлуатування та збе­рігання, повинен бути не менший ніж п’ять років.

_____4.17 Маркування
_____4.17.1 На зворотний бік знаків всіх типів треба наносити товарний знак підприємства-виробника, зареєстрований в установленому порядку.
Спосіб наношення марковання визначає підприємство-виробник.
_____4.17.2  Марковання повинно бути чітко розпізнанне протягом строку експлуатування знаків, бути таким, щоб його неможливо було змінити без руйнування знака або змінення структури матеріалу.

_____4.18 Пакування
_____4.18.1 Знаки треба пакувати так, щоб запобігти пошкодженню лицьового боку.
_____4.18.2 Паковання повинно відповідати вимогам затверджених в установленому порядку конст­рукторської документації та технічних умов підприємства-виробника. Спосіб пакування визначає підприємство-виробник.
_____ 4.18.3 В кожне паковання повинно бути вкладено пакувальний лист, в якому вказано:
_____— назву підприємства-виробника та його адресу чи товарний знак, зареєстрований в установленому порядку;
_____— назву виробу, познаку типу або серії та познаку першого і останнього знаків партії;
_____— познаку технічних умов підприємства-виробника;
_____— дату виготовлення;
_____— номер пакувальника;
_____— дату упакування;
_____— штамп ВТК.
_____4.18.4  На кожне паковання треба наклеювати пакувальний лист з відомостями, вказаними в 4.18.3.

_____5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

_____5.1 Щоб перевірити відповідність знаків вимогам цього стандарту підприємство-виробник повинно проводити приймально-здавальне і періодичне випробовування. Періодичне випробовування знаків типів 2 та 6 з полістирольної стрічки не проводять.

_____5.2 Обсяг приймально-здавального випробовування треба зазначати в технічних умовах підприємства-виробника.

_____5.3 У разі невідповідності знака хоча б одній із вимог технічних умов проводять повторне ви­пробовування на подвійній кількості знаків. Результати повторного випробовування вважають оста­точними І поширюють на всю партію.
_____5.4 Періодичне випробовування знаків треба проводити щорічно на знаках, які пройшли приймально-здавальне випробовування, перевіряючи такі показники: теплотривкість, корозійну тривкість, тривкість до ударів і згинання, водотривкість, тривкість до впливу палива, адгезії та при­датності до чищення. Фотометричні та колориметричні характеристики перевіряють на знаках із світлоповертальною поверхнею.

_____6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

_____6.1 Контролювати параметри і розміри знаків треба за технічними умовами підприємства виробника і цим стандартом.

_____6.2 Для контролювання та випробовування знаків із світлоповертальною поверхнею відбирають сім зразків:
_____№ 1 — № 6 — готові пластини знаків з нанесеною літерою і двома цифрами в центрі та вільним простором не меншим ніж 100 см2 від країв — для випробовування:
_____№ 1 — на відповідність фотометричним та кольорометричним характеристикам;
_____№ 2 — теплотривкості та адгезії (розрізають на дві рівні частини);
_____№ 3 — тривкості до згинання та удару;
_____№ 4 — водотривкості та придатності до чищення;
_____№ 5 — тривкості до впливу палива;
_____№ 6 — тривкості до корозії.
_____№ 7 — готова для встановлення на ДТЗ пластина знака, призначена для перевіряння розмірів, форми, цифрових та літерних познак,

_____6.3 Контролюють знаки оглядаючи зовні, перевіряючи розміри та випробовуючи.

_____6.4 Контролюють форму знаків оглядаючи зовні, контролюючи розміри (3.2) — вимірюючи розміри металевою лінійкою згідно з ГОСТ 427, штангенциркулем ШЦ-1-125-0,05 згідно з ГОСТ 166 та штангенглибиноміром згідно з ГОСТ 162.

_____6.5 Клас лакофарбового покриву (4.5) перевіряють згідно з ГОСТ 9.032.

_____6.6 Адгезію лакофарбового покриву до металу (4.5) перевіряють згідно з вимогами ГОСТ 15140.

_____6.7 Випробовують на відповідність вимогам тривкості до удару (4.15) проводять методом витримування зразка протягом 1 год за температури мінус 20 °С з подальшим розміщенням його світлоповертальною поверхнею догори на сталеву плиту товщиною 12,5 мм та нанесенням удару сталевою кулею діаметром 25 мм з висоти 2 м.
         Після випробування на світлоповертальній поверхні, далі як на 5 мм від місця удару, не по­винно бути тріщин чи відшарування.

_____6.8 Частину поверхні зразка, що його випробовують на тривкість до згинання (4.15), повер­тають світлоповертальною поверхнею назовні, згинають на оправці діаметром 50 мм до утворення кута 90° і витримують протягом 2 с за температури (23 ± 5) °С.
         Після випробування на світлоповертальній поверхні не повинно бути тріщин. Відбортовані верхній та нижній краї зразка повинні бути зрізані.

_____6.9 Зразок, що його випробовують на водотривкість (4.15), занурюють на 24 год в здеіонізовану воду за температури (23 ± 5) °С, а потім висушують протягом 48 год за кімнатної температури.
_____Після випробування на зразку не повинно бути слідів руйнування, що впливають на його ефективну роботу.

_____6.10 Зразок, що його випробовують на придатність до чищення (4.15), змащують сумішшю графіту і мастила.
_____Зразок повинен бути легкоочисний без руйнування світлоповертальної поверхні протиранням слабким розчинником (гептаном) з подальшим промиванням нейтральним мийним засобом.

_____6.11 Частину зразка з літерами та цифрами для випробовування на тривкість до впливу палива (4.15) занурюють на 1 хв. у суміш, складену за об’ємом з 70 % n-гептану та З0 % толуолу.
_____Після випробування на зразку не повинно бути слідів відшарування, що впливають на його ефективну роботу.

_____6.12 Випробовувати на теплотривкість (4.15) треба в такій послідовності:
_____— витримати протягом 7 год за температури (65 ± 2) °С та відносної вологості (10 ± 5) %;
_____— витримати протягом 1 год за температури (23 ± 5) °С та відносної вологості (50 ± 10) %;
_____— витримати протягом 15 год за температури мінус 20 °С.
_____Після випробування світлоповертальна поверхня, літери та цифри не повинні мати тріщин, розтріскувань, здутим та змінювати колір (знебарвлюватися).

_____6.13  Зразок для випробовування на тривкість до корозії (4.15) піддають впливу соляного туману протягом двох циклів по 22 год кожний, поділених інтервалом сушіння за кімнатної темпе­ратури протягом 2 год. Соляний туман створюють розпилюванням за температури (35 ± 2) °С розчину, що складеного за масою з 5 частин хлориду натрію та 95 частин здеіонізованої води.
_____Після випробовування зразок промивають водою та протирають. На зразку не повинно бути слідів корозії.

_____6.14 Зразок, що його випробовують на адгезію світлоповертальної плівки до основи (4.4), витримують протягом 1 год за температури мінус 20°С в холодильній камері.
_____Після випробування на зразку не повинно бути відшарування світлоповертальної плівки від основи.

_____6.15  Фотометричні та колориметричні характеристики (4.8; 4.9) перевіряють відповідно до рекомендацій Міжнародної комісії з освітлювання (далі — МКО).
_____Випробовують на площі не менше 100 см2.

_____6.15.1 Перевіряючи коефіцієнт світлоповертання (відношення яскравості, вираженої в канделах на квадратний метр, до освітленості, вираженої в люксах) зразок освітлюють стандартним джере­лом світла А МКО за кута освітлювання та кута спостерігання, розташованих в одній площині.

_____6.15.2 Перевіряючи кольорометричні характеристики зразок освітлюють стандартним джере­лом світла Д65 МКО під кутом 45° до нормалі і проводять вимірювання уздовж нормалі.

_____6.16 Відповідність кольору поля знаків типу 2 (4.3) та плівки з клейкою поверхнею для знаків типу 6 перевіряють методом порівнювання зі зразком-еталоном, затвердженим в установленому порядку, під час проведення вхідного контролювання матеріалів, застосовуваного для виготовляння знаків.

_____7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

_____7.1 Транспортують знаки будь-яким видом транспорту згідно з чинними правилами переве­зення вантажів.
         Перевозити знаки треба так, щоб запобігти механічним пошкодженням та попаданню води.

_____7.2  Упаковані знаки повинні зберігатися в закритих приміщеннях з вентиляцією і відносною вологістю до 70 % за відсутності в навколишньому середовищі парів кислот та лугів,

_____8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

_____8.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність знаків вимогам технічних умов підприємства-виробника і цього стандарту за дотримання умов експлуатування, транспортування та зберігання.
_____8.2 Гарантійний термін експлуатування знаків — два роки з часу вироблення.

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ЗРАЗКИ ТИПІВ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ

Рис. А. 1

Рисунок А.1 — Знак типу 1

Рис. А.2

Рисунок А.2 — Знак типу 1 на жовтому фоні

Рис. А.3

Рисунок А.З — Знак типу 2

Рис. А.4

Рисунок А.4 — Знак типу 3

Рис. А.5

Рисунок А.5 — Знак типу 4

Рис. А.6

Рисунок А.6 — Знак типу 5

Рис. А.7

Рисунок А.7 — Знак типу 6

Рис. А.8

Рисунок А.8 — Знак типу 7-1

Рис. А.9

Рисунок А.9 — Знак типу 7-2

Рис. А.10

Рисунок А.10 — Знак типу 8

Рис. А.11

Рисунок А.11 — Знак типу 9

Рис. А.12

Рисунок А.12 — Знак типу 10

ДОДАТОК Б
(обов’язковий)

ШРИФТ ЛІТЕР ЛАТИНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ АБЕТОК

ШРИФТ ЛІТЕР ЛАТИНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ АБЕТОК

ДОДАТОК В
(обов’язковий)

ШРИФТ ЦИФР

ШРИФТ ЦИФР

ДОДАТОК Г
(обов’язковий)

ШРИФТ ЛІТЕР УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ АБЕТОК

ШРИФТ ЛІТЕР УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ АБЕТОК

ЗМІНИ,
ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ
43. ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТН! ЗАСОБИ

Код УКНД 43.020

_____ЗМІНА № 1                                                       ДСТУ 3650:2004

_____Сторінка 1
_____Сторінок 2

_____Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності дорожньо-патрульної служби місцевої міліції Міністерства внутрішніх справ України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 07.04.2005 р. № 87

Чинна від 2005-08-01

_____Пункт 3.1
_____В тексті замінити цифру «10» на цифру «11».

_____Пункт 3.5 Доповнити таблицю 1 такими рядками

11

76,
Код адміністративно-територіальної належності —      З0

_____Доповнити приміткою:
_____Примітка: в дужках указані допустимі розміри висоти цифр в обґрунтованих випадках.

_____Пункт 4.7
_____Доповнити таблицю 2 таким рядком:

11

світло-блакитний

білий

_____Пункт 4.8
_____Доповнити таблицю 3 рядком:

Світло-
блакитний

X
Y

0,200
0,200

0,140
0,220

0,180
0,300

0,240
0.280

>0,17

_____Пункт 4.9
_____Доповнити таблицю 3 рядком:

Світло-блакитний

0°12′`

15

7

_____Пункт 4.13
_____Замінити слова «Символ національної належності» на «Символ державної належності»

_____ЗМІНА № 1

_____Сторінка _____2
_____Сторінок _____2
_____Додаток А. Рисунок А.4 замінити на:

Рис. А. 4

Рисунок А.4 — Знак типу З

_____Додаток А доповнити рисунком А.13

Рис. А.13

Рисунок А.13 — Знак типу 11

(ІПС № 3-2005)

43 ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

43.020

_____ЗМІНА № 2                                       ДСТУ 3680:2004

_____Сторінка 1

_____Сторінок 26

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів.
Загальні технічні умови

_____РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності дорожньо-патрульної служби місцевої міліції Міністерства внутрішніх справ України

_____ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживсгандарту України від 04.07.2006 №191

Чинна від 2007-01-01

_____Пункт 2.4 викласти в новій редакції:
_____«Шрифти літер та цифр, розташованих на знаках, подано у додатках Б та В.»,
_____Пункт 3.2 після слів «Габаритні розміри знаків» вставити слова «колір поля, цифр та ребер жорсткості»
_____Пункт 3.5. Таблицю 1 викласти в новій редакції:

_____Таблиця 1

 

Тип

Підтип

Висота

цифр

літер

1

 

70

70

2

2-1

76
коду адміністративно-територіальної
належності — 50

76

2-2

76
познаки Т0+Т9 — 50

76
познаки Т0+Т9 — 50

4,9

 

76

76

3

 

78

5

 

40

40

6

 

40 (50)
коду адміністративно-територіальної належності — З0

40 (50)

7

7-1

76 (70)
коду адміністративно-територіальної
належності — З0

76 (70)

7-2

40 (50)
коду адміністративно-територіальної
належності — 30

40 (50)

8

 

76

58

10

 

58

58

11

 

76 коду адміністративно-територіальної
належності — З0

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 2

_____У пункті 4.3 перший абзац доповнити реченням: «Знаки типу 6 дозволено виготовляти з полістирольної стрічки».
_____В останньому абзаці вираз «та 6 дозволено» замінити словом «повинні»
_____Пункт 4.7 вилучити.
_____Пункт 4.14 вилучити.
_____Додаток А замінити на:

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

Рис. А.1

Рисунок А.1 — Знаки типу 1

Підтип 2-1

Підтип 2-1

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка З

Підтип 2-2 Рисунок А.2

Підтип 2-2
Рисунок А.2
— Знаки типу 2

Рис. А.3

Рисунок А.3 — Знаки типу 3

Рис. А.4

Рисунок А.4 — Знаки типу 4

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 4

Рис. А.5

Рисунок А.5 — Знаки типу 5

Рис. А.6

Рисунок А.6 — Знаки типу 6

Рис. А.7

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 5

Підтип 7-1

Підтип 7-1

<strong>Підтип 7-2</strong>” title=”Ris_A_7-2ааа 025″ width=”360″ height=”349″ class=”size-full wp-image-462″ /><p class=Підтип 7-2

Рисунок А.7 — Знаки типу 7

ЗМІНА N9 2 ДС7У 3650:2004
Сторінка 6

Рис. А.8

Рисунок A.8 — Знаки типу 8

Рис. А.9

Рисунок А.9 — Знаки типу 9

Рис. 10

Рисунок А.10 — Знаки типу 10

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 7

Рис. А.11

Рисунок А.11 — Знаки типу 11

_____Додаток Б замінити на:

ДОДАТОК Б
(обов’язковий)

_____Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 1 (висота літер 70)

ЗМІНА Na 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 8

Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 2 (висота літер 76)

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 9

Шрифт літери для номерних знаків типу 4 (висота літери 76)

Шрифт літер української абетки для номерних знаків типів 5,6 (висота літер 40)

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 10

Шрифт літер української, російської та латинської абеток для номерних знаків типу 7-1
(висота літер 76 (70))

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 11

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3660:2004
Сторінка 12

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 13

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 14

Шрифт літер української, російської та латинської абеток для номерних знаків типу 7-2
(висота літер 40)

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 15

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 16

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 17

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 18

Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 8 (висота літер 58)

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 19

Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 9 (висота літер 76)

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 20

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 21

Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 10 (висота літер 58)

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 22

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 23

_____Додаток В замінити на:

ДОДАТОК В
(обов’язковий)

Шрифт цифр для номерних знаків типів 2, 3, 4, 8, 9, 11 та підтипу 7-1 (висота цифр 76)

Шрифт цифр для номерних знаків типу 1 та підтипу 7-1 (висота цифр 70)

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650.2004
Сторінка 24

Шрифт цифр для номерних знаків типу 10 (висота цифр 58)

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 25

Шрифт цифр для номерних знаків типів 5, 6 та підтипу 7-2 (висота цифр 40)

Шрифт цифр для позначення коду адміністративно-територіальної належності для номерних знаків типів 7, 11 (висота цифр З0)

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 26

Шрифт цифр і літери «Т» для номерних знаків підтипу 2-1 (висота символів 50)

(ІПС № 7-2006)

ЗМІНИ,
ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

43 ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Код УКНД 43.020

_____ЗМІНА № З                            ДСТУ 3650:2004

_____Сторінка 1
_____Сторінок 2

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.
Загальні технічні умови

_____1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України
_____2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30.07.2007 р. № 167

Чинна від 2007-11-01

_____Пункт 3.5, таблиця 1:
_____— тип 6 викласти в новій редакції:

Тип

Підтип

Висота

 

 

цифр

літер

6

6-1

40 (50)
коду адміністративно-територіальної належності — З0

40 (50)

 

6-2

40 (50)
позначки Т0+Т9 — З0

40 (50)
позначкиТ0+Т9 — З0

_____— тип 7 після підтипу 7-2 доповнити рядками:

 

Тип

Підтип

Висота

цифр

літер

7

7-3

40 (70)

40 (58)

7-4

Н*)

Н*)

_____— таблицю 1 доповнити виноскою:

*) Н — Висота від 40 до 76, залежно від кількості символів та їх розташування.

_____Пункт 4.12 вилучити.
_____Додаток  А:
_____— рисунок А.7 доповнити зображеннями:

Підтип 7-3

Зміна № З ДСТУ 3650:2004
Сторінка 2

Підтип 7-4

_____— рисунок А.8 замінити на:

Рисунок А.8 — Знаки типу 8

_____Додаток Б:
_____— заголовок для літер із висотою 40 для номерних знаків підтипу 7-2 викласти у новій редакції:
_____«Шрифт літер української, російської та латинської абеток для номерних знаків підтипів 7-2
та 7-3 (висота літер 40)»;
_____— заголовок для літер із висотою 58 для номерних знаків типу 8 викласти у новій редакції:
_____«Шрифт літер української абетки для номерних знаків підтипу 7-3 та типу 8 (висота літер 58)»;
_____Додаток В:
_____—  заголовок для цифр із висотою 70 для номерних знаків типу 1 та підтипу 7-1 викласти
у новій редакції:
_____«Шрифт цифр для номерних знаків типу 1, підтипів 7-1 та 7-3 та типу 10 (висота цифр 70)»;
_____—  заголовок для цифр із висотою 40 для номерних знаків типів 5, 6 та підтипу 7-2 викласти
у новій редакції:
_____«Шрифт цифр для номерних знаків типів 5, 6 та підтипів 7-2, 7-3 (висота цифр 40)»;
_____— заголовок для цифр із висотою З0 для номерних знаків типів 7, 11 викласти у новій редакції:
_____«Шрифт цифр і літери «Т» для позначення коду адміністративно-територіальної належності
для номерних знаків підтипів 6-2, 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11 (висота цифр З0)» та доповнити рисунком:

(ІПС № 8-2007)

Код УКНД 43.020

_____ЗМІНА № 4 ДСТУ 3650:2004

_____Сторінка 1
_____Сторінок 1

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів.
Загальні технічні умови

_____1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України
_____2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2008-01-24 № 24

Чинна від 2008-04-01

_____Пункт 3.5. З таблиці 1 вилучити тип 3.
_____Додаток А. Вилучити рисунок А.З — «Знаки типу З».

(ІПС№ 1-2008)

Код УКНД 43.020

_____ЗМІНА № 5                                        ДСТУ 3650:2004

_____Сторінка 1
_____Сторінок 8

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ
ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Загальні технічні умови

_____1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДА! Міністерства внутрішніх справ України
_____2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 грудня 2009 р. № 474

_____У підрозділі 3.1 цифру 11 замінити на 12.
_____У підрозділі 3.5 таблицю 1 доповнити:
_____— типом 3 та викласти в такій редакції:

Тип

Підтип

Висота

цифр

літер

3

3-1

З0

З0

3-1

З0

З0

3-1

З0
позначки T0-T9—З0

З0
позначки T0-T9—З0

_____— типом 12 та викласти в такій редакції:

Тип

Підтип

Висота

цифр

літер

12

12-1

76

76

12-2

З0

З0

_____— підтипи 7-3 та 7-4 з таблиці 1 вилучити;
_____У підрозділі 4.3 слова «крім типу 2» замінити на «крім типів 2, 6 та підтипів 3-2, 3-3».
_____Останній абзац викласти в новій редакції «Знаки типів 2, 6 та підтипів 3-2, 3-3, 12-2 дозволено виготовляти з полістирольної стрічки.»
_____Перший абзац підрозділу 4.4 викласти в новій редакції «Лицьовий бік знаків типів 1, 4, 5, 7, 8, 11, та підтипів 3-1, 12-1 повинен бути покритий світловідбивальною плівкою.»
_____Підрозділ 4.10 доповнити пунктами 4.10.1 та 4.10.2 і викласти в такій редакції:
_____4.10.1 Плівка, яку наносять на лицьовий бік знаків типу 8 зі світловідбивальною поверхнею повин­на мати додаткове ідентифікаційне зображення, розміри та розташування якого повинні відповідати рисунку 2-1.

Зміна № 5 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 2

UA — символ державної належності; #
— № підприємстеа-виробника

Рисунок 2-1 — Ідентифікаційне зображення:

_____4.10.2 Плівка, яку наносять на лицьовий бік знаків підтипу 12-1 зі світловідбивальною поверхнею повинна мати додаткове ідентифікаційне зображення, розміри та розташування якого повинні відпові-дати рисунку 2-2.

UA — символ державної належності; #
— № підпришства-виробника

Рисунок 2-2 — ідентифікаційне зображення:

_____Підрозділ 4.17 доповнити пунктом 4.17.3 та викласти в такій редакції «На зворотній бік знаків ме-тодом холодного штампування додатково наносять марковання до знаків типу 8 — «ДЕРЖТЕХНАГЛЯД», до знаків підтипу 12-1 — «ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД».

_____Додаток А доповнити рисунком А.З:

Зміна № 5 ДСТУ 3650:2004
Сторінка З

UA — символ державної належності:
ВТ — літерослолука, що позначає адміністративно-
територіальну належність:
АА — літерослолука, що позначає серію;
2222 — порядковий номер.

Підтип 3-1

UA — символ державної належності;
11 — код адміністративно-територіальної належності;
АА — літерослолука, що позначає серію;
2222 — порядковий номер;

Підтип 3-2

UA — символ державної належності;
Т1 — познака, яка свідчить що знак видано підриємствами-виробниками
та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана
з реалізацією транспортних засобів;
АА — літеросполука, що позначає серію;
2222 — порядковий номер.

Підтип 3-3

Рисунок А,3 — Знак типу З

Зміна № 5 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 4

_____Рисунок А.8 викласти у новій редакції:

АА — літеросгіолука, що позначає серію;
24121 — порядковий номер.

_____Рисунок А.12 викласти в новій редакції:

Т — познака, яка свідчить що знак видано на великотоннажний транспортний засіб та інший технологічний транспортний засіб;
АА — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
11421 — порядковий номер.

Підтип 12-1

Зміна № 5 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 5

UA — символ державної належності;
ХР — літеросполука, яка свідчить що знак транзитний;
АА — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
2222 — порядковий номер.

Підтип 12-2

Рисунок А. 12 — Знаки типу 12

_____На рисунку А,7 зображення підтипів 7-3 та 7-4 вилучити.
_____У Додатку Б:
_____— заголовок для літер із висотою 76 викласти в новій редакції:
_____«Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 2 та підтипу”!2-1 (висота літер 76).»
_____Додаток Б доповнити:

«Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 3 та підтипу 12-2
(висота літер З0)»

Зміна № 5 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 6

_____У Додатку В:
_____— заголовок для цифр з висотою 76 викласти в новій редакції:
            «Шрифт цифр для номерних знаків типів 2, 4, 8, 9, 11 та підтипів 7-1, 12-1 (висота цифр 76),»
_____— заголовок для цифр з висотою З0 викласти в новій редакції:
            «Шрифт цифр для позначення коду адміністративно-територіальної належності для номерних
            знаків типу 3, 6, 7, 11 (висота цифр З0),»
_____Додаток В доповнити:
_____«Шрифт цифр для номерних знаків ТИПУ 3 та ПІДТИПУ 12-2 (висота цифр З0)»

Начальник
ЦБДР та АС при МВС України                                                                                  О.О. Садикін

(ІПС№ 1-2010)

ЗМІНИ,
ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Код УКНД 43.020

ЗМІНА № 6                                      ДСТУ 3650:2004
_____Сторінка  
_____1 Сторінок 10

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів Загальні технічніумови

_____1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України
_____2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 1 грудня 2010 р. № 536

Чинна від 2011-03-01

_____Підрозділ 3.5
_____У таблиці 1 тип 1 викласти в такій редакції:

 

Тип

Підтип

Висота

цифр

літер

1

1-1

70

70

1-2

70

70

1-3

58

40

_____У таблиці 2 тип 1 викласти в такій редакції:

Тип

Колір

поля

літер, цифр та ребра жорсткості

1-1, 1-3

Білий

Чорний

1-2

Жовтий

Чорний

_____Підрозділ 4.10 доповнити пунктом 4.10.3 і викласти в такій редакції:
_____4.10.3 Знаки типів 1, 4, 5, 7, 11 та підтипу 3-1 повинні мати додаткове зображення захисного еле­мента — двох написів, нанесених на світловідбивальну плівку в одному і тому самому місці, за цього одночасно бачити обидва написи неможливо. Розміри та розташування цих написів мають відповіда­ти рисунку 2-3.
_____Один напис захисного елемента «УКРАЇНА» виконують великими літерами української абетки, дру­гий напис «UKRAINE» виконують великими літерами латинської абетки.

Розміри у міліметрах

Рисунок 2-3 — Зображення захисного елемента

Зміна № 6 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 2

_____Підрозділ 4.12 викласти в новій редакції:
_____Ідентифікаційне зображення має бути таким, щоб його можна було розпізнавати на відстані від 0,6 м до 4 м від знака за умови переміщування спостерігача ліворуч або праворуч на кут не більше ніж 45° від нормалі згідно з рисунком 3-1.

Рисунок 3-1 — Напрямок погляду спостерігача на знак

_____Зображення кожного із двох написів захисного елемента має бути таким, щоб його можна було розпізнавати за умови розглядання під кутом 20°—40° від нормалі по горизонталі, у разі переміщування спостерігача ліворуч можна розпізнавати один напис, а у разі переміщування спостерігача праворуч на такий самий кут дає можливість розпізнавати інший напис захисного елемента (рисунок 3-2, 3-3).

Рисунок 3-2 — Напрямок погляду спостерігача для виявлення одного напису

Рисунок 3-3 — Напрямок погляду спостерігача для виявлення одного напису

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |
  |
_____Додаток А викласти в новій редакції:

Зміна № 6 ДСТУ 3650:2004
Сторінка З

ДОДАТОК А
(обов’язковий)
ЗРАЗКИ ТИПІВ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ

Розміри у міліметрах

Підтип 1-1

Підтип 1-2

Підтип 1-3

Рисунок А.1 — Знаки типу 1

Зміна № 6 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 4

Підтип 2-1

Підтип 2-2

Рисунок А.2 — Знаки типу 2

UA — символ державної належності;
ВТ — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
АА — літеросполука, що позначає серію;
2222 — порядковий номер.

Підтип 3-1

Зміна № 6 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 5

UA — символ державної належності;
11 — код адміністративно-територіальної належності;
А А — літеросполука. що позначає серію;
2222 — порядковий номер.

Підтип 3-2

UA — символ державної належності;
Т1 — познака, яка свідчить, що знак видано підприємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів;
А А — літеросполука, що позначає серію;
2222 — порядковий номер.

Підтип 3-3

Рисунок А.З — Знаки типу З

Зміна № 6 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 6

Рисунок А.4 — Знак типу 4

Рисунок А.5 — Знак типу 5

UA — символ державної належності;
22 — код адміністративно-територіальної належності;
8320 — порядковий номер;
АВ — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 6-1

Зміна № 6 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 7

UA — символ державної належності;
Т1 — познака, яка свідчить, що знак видано підприємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів;
2452 — порядковий номер;
АА — літеросполука, що позначає серію.

Підтип 6-2

Рисунок А.6 — Знаки типу 6

Зміна № 6 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 8

Підтип 7-1

Підтип 7-2

Рисунок А.7 — Знаки типу 7

АА — літеросполука, що позначає серію;
24121 — порядковий номер.

Рисунок А,8 — Знак типу 8

Зміна № 6 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 9

Рисунок А.9 — Знак типу 9

Рисунок А.10 — Знак типу 10

Рисунок А.11 —Знак типу 11

Зміна № 6 ДСТУ 3650:2004
Сторінка 10

Т — познака, яка свідчить, що знак видано на великотоннажний транспортний засіб та інший технологічний транспортний засіб,
А А —літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
11421 — порядковий номер.

Підтип 12-1

UA — символ державної належності;
ТР — літеросполука, яка свідчить, що знак транзитний;
АА — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
2222— порядковий номер.

Підтип 12-2

Рисунок А.12 — Знаки типу 12

_____У додатку Б назву «Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 1 (висота літер 70)» викласти в новій редакції: «Шрифт літер української абетки для номерних знаків підтипів 1-1 та 1-2 (висота літер 70)»,
_____Назву «Шрифт літер української абетки для номерних знаків типів 5, 6 (висота літер 40 (50))» викласти в новій редакції: «Шрифт літер української абетки для номерних знаків підтипу 1-3 та типів 5, 6 (висота літер 40 (50))».
_____У додатку В назву «Шрифт цифр для номерних знаків типу 10 (висота цифр 58)» викласти в новій редакції: «Шрифт цифр для номерних знаків підтипу 1-3 та типу 10 (висота цифр 58)».

(ІПС№ 12-2010)

ПОПРАВКИ,
ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

43. ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

43.020
ДСТУ 3650:2004 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С 1

Чинний від 15.06.2004

Чинний від 25.10.2004

_____Примітка. Підстава — наказ Держспоживстандарту України від 3 березня 2005 р. № 59.

(ІПС № 2-2005)